Contact

Certificaten

VCA*

NEN-EN-ISO 9001

BRL-SIKB11000

Scope open bodemenergiesystemen:

1a. Ontwerp

2a. Detail engineering

3a. Realisatie

4a. Beheer en onderhoud

BRL 6000-21

Scope energiecentrales van bodemenergiesystemen:

1. Ontwerpen, klein

2. Installeren, klein

3. Beheren, klein

4. Ontwerpen, groot

5. Installeren, groot

6. Beheren, groot